隱私權及條款

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ Display Ads

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ Display Ads


Display Ads” คือบริการโฆษณาที่แสดงผลบนหน้า Homepage Banner ภายในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของ Shopee โดยผู้ขายที่ได้ ลงทะเบียนเป็น Mall Seller กับ Shopee (“ผู้ขาย”) สามารถซื้อ Display Ads ได้ผ่าน Seller Centre


โดยการกดเผยแพร่โฆษณาผ่านบริการ Display Ads ผู้ขายตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ Display Ads ฉบับนี้ ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของ เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายของ Shopee และรวมถึงเอกสารอื่นใดที่ได้มีการอ้างถึงอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือแทนที่เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ Shopee ภายใต้ข้อก าหนดของเงื่อนไขการให้บริการ (เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ซึ่งจะมีผลบังคับส าหรับการให้บริการ Display Ads แก่ผู้ขายโดย Shopee ตลอดจนการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยผู้ขาย ด้วย ทั้งนี้ค านิยามใดที่ใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้โดยไม่ได้ก าหนดความหมายไว้ในนี้ จะมีความหมายเดียวกันกับค านิยามที่ก าหนดไว้ใน เงื่อนไขการให้บริการและ/หรือนโยบายของ Shopee ที่บังคับใช้


1.วิธีการซื้อ Display Ads

1.1ผู้ขายสามารถสั่งซื้อบริการ Display Ads ผ่านทางศูนย์ผู้ขาย (Seller Centre) โดยการตั้งค่าวันโฆษณาและงบสำหรับโฆษณาที่ต้องการ (“คำสั่ง Display Ads”)

1.2ผู้ขายที่มีสถานะบัญชีเป็นปกติเท่านั้นจึงจะสามารถส่งคำสั่ง Display Ads ได้ และในการใช้บริการ Display Ads ผู้ขายจะต้องไม่มีสถานะบัญชีถูกระงับตลอดระยะเวลาการโฆษณา

1.3Shopee จะพยายามอย่างเต็มที่ตามทางปฏิบัติทางการค้าในการดำเนินการตามคำสั่ง Display Ads ของผู้ขาย ทั้งนี้ Shopee ไม่รับประกันว่า (i) กำหนดวันที่ผู้ขายตั้งค่าไว้ และ/หรือ (ii) ยอดการรับชมตามงบประมาณที่ผู้ขายกำหนดไว้จะสามารถเป็นไปโดยสมบูรณ์ เพื่อปราศจากข้อสงสัย Shopee สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ Display Ads ตามคำสั่ง Display Ads ของผู้ขาย (ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด) ภายใต้ดุลยพินิจเด็ดขาดของ Shopee โดยอาจบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าวแก่ผู้ขาย

1.4เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก Shopee โดยดุลยพินิจของ Shopee แต่เพียงผู้เดียว คำสั่ง Display Ads ที่ได้นำส่งผ่านระบบเรียบร้อยแล้วไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม


2.ค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงิน

2.1อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ Display Ads เป็นไปตามที่กำหนดไว้บนแพลตฟอร์ม โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาโฆษณา การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการตั้งค่างบประมาณที่ผู้ขายเลือก ผู้ขายสามารถตรวจสอบค่าบริการที่คาดการณ์ไว้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ใน Seller Centre ก่อนการส่งคำสั่ง Display Ads ทั้งนี้ ผู้ขายรับทราบว่าค่าบริการที่คาดการณ์ไว้ที่แสดงบนแพลตฟอร์รมไม่ใช่อัตราค่าบริการจริงที่ผู้ขายจะต้องชำระ โดยค่าบริการจริงจะคำนวณจากยอดการรับชมโฆษณาที่เกิดขึ้นตามจริง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 2.3

2.2Shopee สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการในกรณีที่ผู้ขายขอแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่ง Display Ads

2.3ค่าบริการ Display Ads จะคำนวณจากยอดการรับชมโฆษณาที่เกิดขึ้นตามจริง ตลอดระยะเวลาโฆษณาสำหรับแต่ละคำสั่ง Display Ads โดย Shopee จะเรียกเก็บค่าบริการ Display Ads เป็นรายเดือน โดยรวมยอดค่าบริการสำหรับคำสั่ง Display Ads ที่ได้ให้บริการเสร็จสิ้นในรอบเดือนนั้นๆ และผู้ขายจะต้องชำระค่าบริการ (รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง) ให้แก่ Shopee ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนภายในระยะเวลา credit term ที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้นั้น

2.4ผู้ขายมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ Shopee สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษีสำหรับบริการ Display Ads ก่อนการส่งคำสั่ง Display Ads ใดๆ โดยหากมีข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ผู้ขายได้ให้ไว้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการระบุข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงในใบแจ้งหนี้และ/หรือใบกำกับภาษี จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายเอง โดย Shopee สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขอแก้ไขใบแจ้งหนี้และ/หรือใบกำกับภาษีอันเนื่องมาจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่ได้ให้ไว้โดยผู้ขาย

2.5ในกรณีที่มียอดเงินค้างชำระ ณ วันครบกำหนดชำระ หรือภายหลังจากวันครบกำหนดชำระ ผู้ขายตกลงว่า (i) โดยไม่เป็นการจำกัดสิทธิอื่นใดที่ Shopee อาจมี Shopee มีสิทธิหักยอดเงินค้างชำระจากเงินค่าขายสินค้าตามยอดเงินรับคงเหลือ (Balance) ที่แสดงอยู่ใน Shopee Seller Balance ของผู้ขายภายในสิบห้า (15) วันทำการ นับจากวันครบกำหนดชำระ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ผู้ขายรับทราบอีก (ii) หากยอดเงินรับคงเหลือ (Balance) ไม่เพียงพอต่อการชำระค่าบริการที่คงค้าง ยอดเงินส่วนที่ขาดจะถูกแสดงเป็นจำนวนติดลบใน Shopee Seller Balance และจะถูกหักโดยอัตโนมัติเมื่อมีเงินค่าขายสินค้าเข้ามาในยอดเงินรับคงเหลือ (Balance) จนกว่า Shopee จะได้รับชำระค่าคอมมิชชั่นครบถ้วน หรือ Shopee อาจแจ้งให้ผู้ขายดำเนินการชำระค่าบริการที่คงค้างแก่ Shopee ตามวิธีการและภายในกำหนดเวลาที่ Shopee กำหนด โดยดุลยพินิจของ Shopee แต่เพียงผู้เดียว และ (iii) Shopee อาจระงับการใช้งานบัญชี Shopee Seller Balance ของผู้ขาย โดยผู้ขายจะไม่สามารถถอนเงินค่าขายสินค้าตามยอดเงินรับคงเหลือ (Balance) ที่แสดงอยู่ใน Shopee Seller Balance ได้ จนกว่าผู้ขายจะได้ชำระเงินค่าบริการที่ค้างชำระนั้นให้แก่ Shopee จนครบถ้วน

2.6ผู้ขายสามารถแต่งตั้งให้บุคคลอื่นให้เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการชำระค่าบริการ หรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการ Display Ads ได้ โดยระบุรายละเอียดตัวแทนชำระเงินของผู้ขายไว้ในคำสั่ง Display Ads (“ตัวแทนชำระเงิน”) ทั้งนี้ หาก Shopee ไม่อาจเรียกเก็บค่าบริการ หรือเงินอื่นใดจากตัวแทนชำระเงินได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ขายตกลง รับทราบ และยินยอมให้ Shopee หักยอดเงินค้างชำระจากเงินค่าขายสินค้าตามยอดเงินรับคงเหลือ (Balance) ที่แสดงอยู่ใน Shopee Seller Balance ของผู้ขาย และดำเนินการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.5 ได้ทันที

2.7คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีต่างๆ อากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ทั้งหมดของตนที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการ Display Ads ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากมีกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดให้ผู้ขายประเภทนิติบุคคลทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากจำนวนเงินใดๆ ที่ต้องชำระให้แก่ Shopee ผู้ขายดังกล่าวมีหน้าที่คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากจำนวนเงิน (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ Shopee เรียกเก็บและนำส่งชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากรตามกฎหมายที่บังคับใช้ ทั้งนี้ ผู้ขายดังกล่าวจะต้องนำส่งหนังสือรับรองการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่ Shopee ภายในยี่สิบ (20) วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากร หากมีกรณีที่ Shopee จะต้องคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ยึดถือไว้ให้แก่ผู้ขายที่เข้าร่วมโปรแกรม Shopee จะคืนเงินภาษีให้แก่ผู้ขายที่เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ Shopee ได้รับหนังสือรับรองการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ หากผู้ขายที่เข้าร่วมโปรแกรมไม่นำส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น จะถือว่าผู้ขายที่เข้าร่วมโปรแกรมสละสิทธิ์ในการรับคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ Shopee ได้ยึดถือไว้


3.เงื่อนไขการให้บริการ

3.1เนื้อหาที่สามารถโฆษณาผ่านบริการ Display Ads ได้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดดังต่อไปนี้

3.1.1เนื้อหาจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสร้างแบนเนอร์ Display Ads ที่ Shopee กำหนด

3.1.2เนื้อหาจะต้องไม่รวมวัสดุใดๆ ที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของ มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ได้รับความคุ้มครองเป็นความลับทางการค้า หรือเป็นสิทธิเด็ดขาดของบุคคลภายนอก (รวมถึงการใช้ภาพของบุคคลอื่นหรือการกระทำอื่นๆ ในลักษณะใกล้เคียง) เว้นแต่ผู้ขายได้รับสิทธิและความยินยอมที่จำเป็นสำหรับการใช้เนื้อหาดังกล่าว โดยผู้ขายรับรองต่อ Shopee ว่าเนื้อหาของผู้ขายที่ได้นำส่งให้แก่ Shopee สำหรับบริการ Display Ads ไม่และจะไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลภายนอก

3.1.3เนื้อหาจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดใดๆ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือ กฎหรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายการโฆษณา”) หาก Shopee ได้ทราบถึงการโฆษณาหรือการจัดแคมเปญใดๆ ผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายการโฆษณา และ/หรือ กฎหรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง Shopee มีสิทธิ (โดยดุลยพินิจของ Shopee แต่เพียงผู้เดียว) ในการระงับการให้บริการ Display Ads

3.1.4เนื้อหาจะต้องไม่รวมถึงโฆษณาที่นำไปสู่แพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายสินค้าอื่น นอกเหนือจาก Shopee

3.1.5เนื้อหาจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและไม่ขัดหรือแย้งกับกฎการให้บริการ และ/หรือ นโยบายอื่นใดของ Shopee ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ นโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด

3.2ในกรณีที่คำสั่ง Display Ads ประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ/หรือ ไม่เป็นไปตามข้อ 3.1 ข้างต้น ผู้ขายตกลงว่า Shopee มีสิทธิในการปฏิเสธ ระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ Display Ads ตลอดจนดำเนินการใดๆ ตามข้อ 7.1 ของเงื่อนไขการให้บริการของ Shopee (รวมถึงการลบรายการสินค้าออก) โดย Shopee ยังคงมีสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับบริการ Display Ads ตามส่วนที่ได้ให้บริการไปแล้ว และผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ Shopee อันเนื่องมากจากเนื้อหาของผู้ขายที่ไม่เป็นไปตามข้อ 3.1 และ/หรือ ไม่เป็นไปตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ขายตกลงว่า Shopee สามารถเรียกเก็บค่าเสียหาย ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้ขายได้ โดยหักชำระจากเงินค่าขายสินค้าตามยอดเงินรับคงเหลือ (Balance) ที่แสดงอยู่ใน Shopee Seller Balance ของผู้ขาย

3.3Shopee อาจกำหนดกฎเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไขในการให้บริการ Display Ads เพิ่มเติม โดยแจ้งให้ผู้ขายทราบ และ/หรือ ประกาศบนแพลตฟอร์ม (“กฎการให้บริการ”)

3.4Shopee ไม่รับประกันว่ายอดการรับชมตามงบประมาณที่ผู้ขายกำหนดไว้จะสามารถเป็นไปโดยสมบูรณ์ และ Shopee ไม่รับรองหรือรับประกันว่าจำนวนผู้เข้าชมหรือยอดขายของสินค้าของผู้ขายจะเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดจากการให้บริการภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

3.5คำสั่ง Display Ads ที่เริ่มให้บริการไปแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก หรือคืนเงินได้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม


4.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

4.1“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง หมายถึง สิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ สิทธิในการได้รับความคุ้มครองการประดิษฐ์ ลิขสิทธิ์ และสิทธิที่เกี่ยวข้องอื่นใด เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และชื่อโดเมน สิทธิในการออกแบบ สิทธิในฐานข้อมูล สิทธิในการใช้ ข้อมูลความลับ (รวมถึง know-how และความลับทางการค้า) สิทธิของนักแสดง และสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม และให้รวมถึงการยื่นขอและสิทธิในการยื่นขอและได้รับ การต่ออายุ หรือขยายระยะเวลา และสิทธิในการเรียกร้องลำดับแรกจากสิทธิดังกล่าว และสิทธิหรือรูปแบบการคุ้มครองใดๆ ที่เหมือนหรือเทียบเคียงกับสิทธิเช่นว่า ที่มีอยู่หรือจะมีขึ้นในอนาคต ไม่ว่าในประเทศใดๆ

4.2ผู้ขายตกลงยินยอมให้ Shopee สามารถใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ขาย เพื่อประกอบการให้บริการภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ


5.ข้อตกลงทั่วไป

5.1ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ Shopee ไม่รับผิดชอบในความรับผิดใดๆ ทั้งหมดต่อผู้ขายสำหรับการจัดหาสินค้าหรือบริการ และ Shopee ไม่รับผิดชอบในความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลมาจากการที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญา การสูญหายของข้อมูล การสูญเสียรายได้หรือผลกำไร ความสูญหายหรือเสียหายในทรัพย์สิน และ/หรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากการร้องเรียนของบุคคลภายนอกซึ่งเกิดจากการใช้แพลตฟอร์ม หรือสินค้าที่ซื้อผ่านแพลตฟอร์ม

5.2ผู้ขายตกลงที่จะปกป้อง รับประกัน ชดใช้และทำให้ Shopee และบริษัทในเครือ ปลดเปลื้องจากการเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ความสูญหาย ความเสียหาย ความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทางทนาย ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ Display Ads หรือการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยผู้ขาย

5.3ในกรณีที่ Shopee ไม่ได้บังคับตามสิทธิหรือข้อกำหนดใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือตัดสิทธิบังคับในข้อกำหนดดังกล่าวในภายหลัง

5.4ข้อเสนอและบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ Display Ads นี้อาจถูกจัดให้มีตามดุลพินิจของ Shopee และอาจเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าว

5.5Shopee อาจปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้โดยดุลยพินิจเพียงฝ่ายเดียวของ Shopee ซึ่ง Shopee จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้ผู้ขายรับทราบถึงการปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงประกาศข้อตกลงและเงื่อนไขและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้ปรับเปลี่ยนนั้นบนเว็บไซต์ของแพลตฟอร์ม ทางอีเมล์ หรือทางระบบส่งข้อความ ผู้ขายตกลงจะตรวจสอบแพลตฟอร์มถึงการอัพเดทและการแจ้งบอกกล่าวนั้นเป็นระยะ ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ปรับเปลี่ยนนั้นจะมีผลทันทีที่มีการประกาศ และโดยการนำส่งคำสั่ง Display Ads โดยผู้ขาย จะถือว่าผู้ขายได้ตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข ที่ได้มีการอัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนั้น

5.6ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ เป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเติมจากและถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการของ Shopee และจะใช้บังคับสำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ Display Ads เฉพาะส่วนที่แตกต่างจากเงื่อนไขการให้บริการของ Shopee
ฉบับวันที่: 6 พฤศจิกายน 2566

請問這一頁有幫助嗎?

yes
no